1. האתר מפעיל אינדקס פרסומי אשר כשמו מהווה פלטפורמת לוח פרסומים בתחומים בהם עוסק האתר ותחומים נלווים לפי שיקול דעתו.
  האתר יהיה רשאי בכל עת להחליט על אופן פרסום האינדקס הפרסומי ולהפסיקו בכל עת.
 2. בעל מקצוע או ספק שהינו משתמש רשום באתר יהיה זכאי לפרסם באינדקס הפרסומי מודעה רלוונטית לאתר בהתאם לתנאי האתר מעת לעת ובתנאי שלא תפגע בזכות של צד ג' בכל דרך שהיא, לרבות בדרך של הפרת זכויות יוצרים, פגיעה בפרטיות לשון הרע וכיוצ"ב.
 3. פרסום מודעה הינו באחריותו המלאה והבלעדית של המפרסם והוא לבדו יישא בכל נזק שייגרם לצד ג' ו/או לבעל האתר כתוצאה מפרסומה.
 4. משתמש המעלה מודעה מאשר בזאת ומתחייב לתת בה אך ורק פרטים נכונים אמיתיים ורלוונטיים, לרבות ובכל הנוגע להכשרתו, ניסיונו והמוניטין ממנו הינו נהנה.
 5. לבעל האתר ומפעיליו הזכות לפי שיקול דעתו הבלעדי לערוך בכל עת פרסום מודעה שהועלתה לאינדקס הפרסומי ואף להסירה לחלוטין.
 6. בעל האתר מסיר מעצמו כל אחריות בנוגע למודעות שיפורסמו, תוכנן, זהות המפרסם, אמיתות הפרסום, כוונת המפרסם. כל משתמש ו/או צד ג' שעושה שימוש במידע הכלול במודעה שאינדקס הפרסומי, עושה זאת על אחריותו הבלעדית.
 7. הפרסום באינדקס הפרסומי הינו תמורת תשלום כספי לאתר בהתאם לסיכום עם האתר ומפעיליו.
 8. בעל האתר יהיה רשאי בכל עת להגביל באופן כללי את מספר הפרסומים באינדקס הפרסומי בהתאם לתוכן, כמות, תדירות הפרסום וכיוצ"ב.
 9. בעל האתר יהיה רשאי לקדם ו"להקפיץ" מודעות שיפורסמו באינדקס הפרסומי בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ובכל עת. מובהר בזאת כי מודעות בתשלום יוקפצו לראש הפרסום בהתאם להחלטות האתר ושיקול דעתו הבלעדי.
 10. האתר יהיה רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי להתיר פרסום מודעות באינדקס הפרסומי ללא תמורה. בחינם. נכון ליום עדכון תקנון זה יהיה רשאי משתמש רשום באתר לפרסם עד 2 מודעות בשתי קטגוריות באינדקס הפרסום ללא תמורה לתקופה של עד חודש, אלא אם החליט האתר להאריך התקופה מעבר לכך לפי שיקול דעתו הבלעדי.
  אין באמור כדי למנוע מבעל האתר להסיר מודעה בכל עת לפי שיקול דעתו הבלעדי.
 11. כל משתמש המפרסם תוכן כלשהו לאינדקס הפרסומי, מתחייב בין היתר כי :
  א. לא יהיו כל חומרים פוגעניים לרבות בעלי תוכן פורנוגראפי, מיני, אלים, מפלה, שיכול לפגוע ברגשות ציבור, או הפוגע בפרטיותו של אדם, בשמו הטוב וכיוצ"ב.
  ב. לא יהיו חומרים המוגנים בזכויות יוצרים של צד ג' או חומרים שלא קיבל הרשאה כדין לעשות בהם שימוש, או חומרים שאין המשתמש יודע מה מקורם.
  ג. לא יהיו בחומרים כדי לבסס תביעה (פלילית או אזרחית) כנגד האתר ובעל האתר
  ד. לא יהיה בהם כדי לפגוע בזכויות הקנייניות של צד ג' כלשהו, לרבות בשל הכיתוב, העיצוב, הצילומים עצמם וכיוצ"ב.
  ה. כי בדק ווידא כי אין ולא יכולה להיות לצד ג' כלשהו זכות מכל סוג שהוא בחומרים.
  ו. כי החומרים אינם כוללים סימני מסחר, שמות מסחר המוגנים עפ"י חוק ו/או פרט כלשהו שייתכן ולצד ג כלשהו זכויות בו.
  ז.כי אינם מפרים זכויות יוצרים של צד ג' ואינם פוגעים בפרטיותו של איש.
  ח. פרסומם אינו מהווה עבירה פלילית ו/או עוולה אזרחית לפי דיני מדינת ישראל .
 12. מפרסם יהיה אחראי ומתחייב לפצות את האתר ו/או צד ג' שעשה שימוש באינדקס הפרסומי באתר בגין כל נזק שנגרם כתוצאה ישירה ו/או עקיפה מהפרסום באינדקס הפרסומי ככל שאינו עומד בהוראות המניות לעיל
Copyright © 2014 Sportalli. All rights reserved